รายละเอียด


นำท่านร่วมเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์กและเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พร้อมท่องดินแดน ซาฟารี สนุกกับกิจกรรมGAME DRIVE เพื่อตามล่าหา Big 5 !!

โปรแกรมท่องเที่ยว

   Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์ สายการบิน Etihad Airways ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ

   Day 2 : สุวรรณภูมิ >> อาบูดาบี >> โจฮันเนสเบิร์ก  

02.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินAbu Dhabi international Airport ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407

05.45 น. เดินทางถึงสนามบิน Abu Dhabi international Airport ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะทำการเปลี่ยนเครื่อง
10.05 น. นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศแอฟริกาใต้ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY604
16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบิน O.R. Tambo เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่และมั่นคงที่สุดในแอฟริกา เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม การลงทุนของภูมิภาคเนื่องจากมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบครัน โดยมีโจฮันเนสเบิร์กหรือที่คนไทยคุ้นเคยกันดีในชื่อโจเบิร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขตเมืองที่มีความมั่งคั่งเนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Sandton (Standard room) หรือระดับเทียบเท่า

   Day 3 :  โจฮันเนสเบิร์ก >> พริทอเรีย >> พิพิธภัณฑ์วูร์ เทรคเกอร์ >> Union Building >> รูปปั้นเนลสัน แมนเดลา >> ช้อปปิ้งในเมือง >> สนามบิน O.R Tambo >> เคปทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองพริทอเรีย ศูนย์กลางการบริหารของแอฟริกาใต้ เมืองนี้ตั้งตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอริอัส ผู้นำในการต่อสู้ระหว่าง
ชาวบัวร์(BOER) กับชาวพื้นเมือง โดยนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญของเมืองอาทิเช่น Church Square จตุรัสกลางเมือง เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument), ที่ทำการรัฐบาล (Union Building) เป็นที่ทำงานของท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นอาคารที่สวยงามมาก ใช้หินทรายในการก่อสร้าง ออกแบบโดย Sir Herbert Baker ในปีค.ศ.1910 เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของแอฟริกาใต้ จากบริเวณนี้ท่านสามารถถ่ายรูปรูปปั้นอดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษแห่งแอฟริกาใต้ผู้ต่อต้านการเหยียดผิว จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วูร์ เทร็คเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนใต้ของใจกลางเมืองพริทอเรีย เป็นมรดกแห่งชาติของแอฟริกาใต้และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางจากปลายแหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางของประเทศแอฟริกาใต้ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย

พาท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกภายในเมืองพริทอเรีย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบิน O.R Tambo เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ ..... เดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ ..... เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาใต้ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ด้านหน้าหันหน้าเข้ามหาสมุทรใหญ่ทั้งสอง ส่วนด้านหลังมีเทือกเขาสูงเป็นกำแพง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Southern Sun Cape Sun Hotel (Standard Room) หรือระดับเทียบเท่า

   Day  4 :  เคปทาวน์ >> เทเบิ้ล เมาท์เท่น >> ฟาร์มนกกระจอกเทศ >> โรงงานไวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางขึ้นสู่ TABLE MOUNTAIN หรือ ภูเขาโต๊ะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เป็นภูเขาที่ยอดเขาราบเรียบแลดูเหมือนโต๊ะ ภูเขามีความสูงถึง 1,087 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า(CABLE CAR) ที่สามารถหมุนได้ถึง 360 องศา ให้ท่านชมวิวได้รอบทิศทางและสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ครั้งละ 65 ท่าน บนยอดเขามีพืชพันธุ์นานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวหรือพืชที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ส่วนอื่นของโลก บริเวณจุดชมวิวด้านบน ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเคปทาวน์ ซึ่งบนนี้ท่านสามารถมองเห็นมหาสมุทรแอตแลนติคได้ไกลสุดสายตา **ในช่วงที่มีลมแรง หรือมีฝนตกกระเช้าไฟฟ้าจะหยุดวิ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มนกกระจอกเทศ


กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ฟาร์มนกกระจอกเทศ (WEST COAST OSTRICH FARM) ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้เข้าประเทศมากมาย ภายในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับนกกระจอกเทศ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ถ่ายรูปกับนกกระจอกเทศ ทดลองขี่นกกระจอกเทศ หรือจะให้อาหารนกกระจอกเทศก็ทำได้ จากนั้นนำท่านสู่ Groot Constantia (กรูท คอนสแตนเทีย) ไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีค.ศ.1685 จนถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน ทำให้โรงบ่มไวน์แห่งนี้ผลิตไวน์รสเลิศออกสู่ตลาดจนมีชื่อเสียง และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ไวน์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของไวน์ย้อนหลังไปถึง 500 ปี อิสระให้ท่านได้เดินชม และเลือกซื้อไวน์และของที่ระลึกตามอัธยาศัย


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Southern Sun Cape Sun Hotel (Standard Room) หรือระดับเทียบเท่า


   Day  5 : เคปทาวน์ >> CAPE PENNINSULA >> ถนนแชปแมนส์ พีค ไดรฟ์ >> ล่องเรือชมแมวน้ำ >> ชมนกเพนกวิน >> แหลมกู๊ดโฮป >> ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวย สะดุดตา แวะถ่ายภาพ ณ ชุดชมวิวของเส้นทางแชปแมนส์ พีค ไดรฟ์ (Chapman's Peak Drive) ถนนเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นถนนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นถนนเลียบชายทะเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยถนนมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร และมีจำนวนโค้งของถนนถึง 114 โค้งอีกด้วย เป็นเส้นทางคดเคี้ยวบนหน้าผาสูง บางช่วงต้องเข้าไปในอุโมงใต้ภูเขา ซึ่งเป็น เส้นทางที่เลียบชายทะเลที่มีความสวยงามอย่างน่าประทับใจท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาและน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ Hout Bay เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมากที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขที่บริเวณเกาะดุยเกอร์ (Duiker Island)ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา


กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย

นำท่านชมเหล่านกเพนกวิน อีกหนึ่งสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กัน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่ บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮปหรือแหลมแห่งความหวัง (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) นำท่านชมทิวทัศน์และจุดชมวิวอันสวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติก ตามความเชื่อของนักเดินทางโดยเรือในอดีต ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกและทางตะวันออก ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ซึ่งจะได้เห็นรอยตะเข็บ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria&Alfred Waterfront) สถานที่พักผ่อนตากอากาศในบรรยากาศยามเย็นอันงดงาม รอให้ท่านได้มาสัมผัสอีกมุมมองที่น่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี้ มีทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวของท่าน อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Southern Sun Cape Sun Hotel (Standard Room) หรือระดับเทียบเท่า


   Day  5 : เคปทาวน์ >> CAPE PENNINSULA >> ถนนแชปแมนส์ พีค ไดรฟ์ >> ล่องเรือชมแมวน้ำ >> ชมนกเพนกวิน >> แหลมกู๊ดโฮป >> ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวย สะดุดตา แวะถ่ายภาพ ณ ชุดชมวิวของเส้นทางแชปแมนส์ พีค ไดรฟ์ (Chapman's Peak Drive) ถนนเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นถนนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นถนนเลียบชายทะเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยถนนมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร และมีจำนวนโค้งของถนนถึง 114 โค้งอีกด้วย เป็นเส้นทางคดเคี้ยวบนหน้าผาสูง บางช่วงต้องเข้าไปในอุโมงใต้ภูเขา ซึ่งเป็น เส้นทางที่เลียบชายทะเลที่มีความสวยงามอย่างน่าประทับใจท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาและน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ Hout Bay เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมากที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขที่บริเวณเกาะดุยเกอร์ (Duiker Island)ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา


กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


บ่าย

นำท่านชมเหล่านกเพนกวิน อีกหนึ่งสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กัน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่ บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม นำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮปหรือแหลมแห่งความหวัง (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) นำท่านชมทิวทัศน์และจุดชมวิวอันสวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติก ตามความเชื่อของนักเดินทางโดยเรือในอดีต ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกและทางตะวันออก ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ซึ่งจะได้เห็นรอยตะเข็บ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria&Alfred Waterfront) สถานที่พักผ่อนตากอากาศในบรรยากาศยามเย็นอันงดงาม รอให้ท่านได้มาสัมผัสอีกมุมมองที่น่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี้ มีทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวของท่าน อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Southern Sun Cape Sun Hotel (Standard Room) หรือระดับเทียบเท่า


   Day  6 : เคปทาวน์ >> สนามบินนานาชาติเคปทาวน์ >> โจฮันเนสเบิร์ก >> ซัน ซิตี้ >> สนุกกับกิจกรรมภายในโรงแรม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคปทาวน์ เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์กโดยสายการบินภายในประเทศ ..... เดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ ..... เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ซัน ซิตี้ (Sun City) เมืองลับแลแห่งแสงตะวันที่ถูกสร้างขึ้นโดยมหาเศรษฐีที่ชื่อว่าซอล เคิร์ซเนอร์ (Sol Kerzner) ลงทุนกว่า 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 18 ปี จากผืนดินที่แห้งแล้งว่างเปล่าในแคว้น Bophuthatswana ตอนกลางของแอฟริกาใต้ให้เป็นเมืองแห่งความบันเทิง ที่มีทั้งโรงแรมหรูอย่าง The Palace ที่มีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบโคโลเนียลและแบบแอฟริกัน สระว่ายน้ำและทะเลเทียมน้ำจืดขนาดใหญ่ สนามกอล์ฟ โรงภาพยนต์ ร้านค้า ร้านอาหารสุดหรู คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และอุทยานส่องสัตว์ป่านานาชนิด 


เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Palace of the Lost City (Standard Room) หรือระดับเทียบเท่า จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในซัน ซิตี้

   Day  7 : ซันซิตี้ >> สนุกกับกิจกรรมเกมไดรฟ์ >> หมู่บ้านวัฒนธรรมเลซิดี >> Lion Park >> สนามบินนานาชาติ O.R. Tambo

ก่อนรุ่งสาง

สนุกกับกิจกรรมเกมไดรฟ์ นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเหล่าสัตว์ป่าโดยรถโฟร์วีล ณ วนอุทยานสัตว์ป่าพีลันเนสเบิร์ก ซึ่งมีพื้นที่กว่า 500 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ทำให้ดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์เติบโตเป็นป่าเขียวชะอุ่ม รวมถึงทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ทำให้มีสัตว์ป่ามากมายกว่า 220 ชนิดมาอาศัยอยู่ ชมชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกาที่หายาก อาทิ แอนเทโลป ม้าลาย ไฮยีน่า แม้กระทั่ง Big Five อันได้แก่ ช้าง สิงโต เสือดาว ควายป่า และแรด ได้เวลาอันสมควร
พาท่านกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า


เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี หมู่บ้านวัฒนธรรมที่นำเสนอประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวเผ่าพื้นเมืองต่างๆ
ที่เคยอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ ให้ท่านเข้าใจอย่างถูกต้อง ภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ การจำลองวิถีชีวิต และชมโชว์พื้นเมือง


กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางสู่ Lion Park สวนสิงโตที่ออกแบบเป็นสวนสัตว์ซาฟารี ภายในสวนสัตว์ไม่ได้มีเฉพาะสิงโตเท่านั้น แต่ยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ด้วยอาทิเช่น ยีราฟ ละมั่งแอฟริกา สุนัขป่า ฯ ท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบิน O.R. Tambo เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

19.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินAbu Dhabi international Airport ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY603

   Day 8 : สนามบินAbu Dhabi international Airport >> สนามบินสุวรรณภูมิ

05.45 น. เดินทางถึงสนามบิน Abu Dhabi international Airport ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะทำการเปลี่ยนเครื่อง

08.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY408
18.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ***ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปคนขับรถ, และทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ4D (ซาฟารี) ท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ***

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี