รายละเอียด

เที่ยวสิงคโปร์ สุดคุ้ม  Garden By The Bay , Wonder Full Light & Water

บินกับ Air Asia

โปรแกรมท่องเที่ยว


   Day 1 : สนามบินดอนเมือง - สิงคโปร์

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 4 ประตู 2 เคาร์เตอร์ 1-2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระ และที่นั่งก่อนการเดินทาง


06.55 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD359 บนเครื่องบริการท่านด้วยอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง


10.25 น. เดินทางถึงสนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์


    - สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ

    - เมอร์ไลอ้อน นำทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน

    - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง หรือ Fountain of Wealth เป็นน้ำพุขนาดใหญ่ จนได้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ ด้วยขนาดความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน้ำพุแห่งนี้ตั้งอยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิตี้ (Suntec city)ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ จึงทำให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานด้านบวกตามหลักฮวงจุ้ย

 

***รับประทาอารหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ  Boon Tong Kee


19.00 น. ชมการแสดงแสง สี เสียงและน้ำพุที่นี่มีชื่อว่า Wonder Full Light & Water Spectacular โดยโชว์นี้จะจัดแสดงที่บริเวณตึก Marina Bay Sands นับว่าเป็นการแสดงแสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    

**นำท่านเข้าที่พัก THE CHERRY LOFT หรือระดับเทียบเท่า   Day 2 : FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


วันอิสระสำหรับทุกท่าน ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามใจท่านต้องการ เลือก อิสระช้อปปิ้งตามสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อต่างๆ เช่น ย่านไชน่าทาวน์(Chinatown), ย่านมาริน่า เบย์(Marina Bay), ย่านบูกิสและกัมปง กีลาม(Bugis Kampong Glam), เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า(Sentosa), ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์, นอกตัวเมืองสิงคโปร์, ย่านลิตเติ้ลอินเดีย Little India, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด Orchard Road เป็นต้น หรือท่านสามมารถซื้อทัวร์เสริมอื่นๆ

FREE DAY FOR YOU (อิสระไม่มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการ) *** หัวหน้าทัวร์ค่อยให้คำแนะนำในการเดินทางต่างๆ *** !!! OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน
*** อาหารเที่ยง และ อาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินเต็มที่ กับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบาย *** นำท่านเข้าที่พัก THE CHERRY LOFT หรือระดับเทียบเท่า   Day 3 : วัดพระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple – อิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนออชาร์ด Orchard Road - สนามบิน ซางฮี - สนามบินดอนเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่านได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ Buddha Tooth Relic Temple วัดนี้ทางสิงคโปร์ใช้ทุนทรัพย์สร้างมหาศาล ประมาณ 99 ล้านดอลลาร์ จนได้วัดศิลปกรรมจีนสมัยราชวงศ์ ถังผสมผสานกับศิลปะมันดาลา (ภาพวาดผังโลก สวรรค์ แบบมหายาน) ที่สวยงามเป็นอาคารสีแดงสดแวะเข้าไปชมความงามของวัดพระเขี้ยวแก้วและสักกะระสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อความเป็นสิริมงคลที่คนสิงค์โปร์และชาวจีนนับถือเป็นอย่างมาก
ถนนออร์ชาร์ด นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน ซางฮี


20.40 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD350


22.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 30 ท่านขึ้นไป


รีวิว (2)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี