รายละเอียด

อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ วันหยุดนี้ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมจะไปไหน ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระ 9 วัดกับเราไหมคะ ทำบุญเสริมดวงชะตา เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง


โปรแกรมการเดินทาง

  One Day Trip : กรุงเทพฯ – วัดหัวลำโพง – วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร – วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) – วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) – วัดบวรนิเวศวิหาร – วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร – วัดราชนัดดารามวรวิหาร – วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(วัดภูเขาทอง)


07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) ลงทะเบียนรับอาหารเช้า เครื่องดื่ม โดยทีมงานมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก


08.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดหัวลำโพง


08.15 น. นำท่านเดินทางถึง วัดหัวลำโพง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นามว่า “พระพุทธมงคล” ทำบุญโลงศพเสริมดวงชะตาให้กล้าแกร่ง


09.00 น. นำท่านเดินทางถึง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือ วัดสามจีน อันมีพระมหามณฑปที่โดดเด่นและหลวงพ่อทองคำ ที่ได้รับการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


10.30 น. นำท่านชมความงามวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา


11.15 น. เดินทางถึง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ชมความงามพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลอันตั้งเด่นสง่า สักการะพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่อันดับสามของประเทศ ที่มีลักษณะพิเศษประดับมุขภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท


12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน (ราคาอาหารไม่รวมในแพ็คเกจ)


13.00 น. นำท่านเดินทางถึง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา อันประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียวทั้งองค์


14.00 น. นำท่านสักการะพระประธานที่มีถึงสององค์ คือ “พระสุวรรณเขต” และ “พระพุทธชินสีห์” ที่วัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นสถานที่รวบรวมศิลปกรรมไทยหลายช่วง


14.45 น. นำท่านเดินทางถึง วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร อันประดิษฐานพระศรีศากยมุนีใกล้เสาชิงช้า หนึ่งในแลนด์มาร์คกลางเมืองกรุงเทพฯ


15.30 น. ชมปูชนียสถานสุดพิเศษเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกอย่างโลหะปราสาทที่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งเป็นพุทธสถานสำคัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์ และเปรียบเสมือนมรดกแห่งความศรัทธาของพระพุทธศาสนา


16.30 น. นำท่านสัมผัสทิวทัศน์ของเมืองกรุงที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุเสริมความสิริมงคล


17.30 น. ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK)


18.00 น. นำท่านเดินทางถึง ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK)*หมายเหตุ :
- กำหนดการดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
- ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี