รายละเอียด

กรุงเทพฯ – อยุธยา วันเดียวก็เที่ยวได้ชิลๆ ไม่ต้องรอวันหยุดยาว ถ้าพูดถึงอยุธยาใครๆก็จะนึกถึงวัดวาอาราม แต่นอกจากการไหว้พระทำบุญแล้วอยุธยายังมี พระราชวัง ตลาดน้ำ ศูนย์การเรียนรู้ อีกมากมาย


โปรแกรมการเดินทาง

  One Day Trip : กรุงเทพฯ – พระราชวังบางปะอิน – ตลาดน้ำอโยธยา - ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด


07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) ลงทะเบียน รับอาหารเช้าเครื่องดื่ม โดยทีมงานมัคคุเทศก์และผู้ช่วยฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


08.00 น. ออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน


09.30 น. นำท่านเดินทางถึง พระราชวังบางปะอินเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา


11.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ตลาดน้ำอโยธยา


11.45 น. นำท่านเดินทางถึง ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบไทยพื้นบ้านและสายน้ำ จัดแบ่งเป็นโซนๆตลาดน้ำอโยธยามีร้านค้ามากถึง 249 ร้านประกอบด้วย เรือสินค้าขายอาหาร 50 ลำ ตลาดนัดชุมชนวิถีไทยกว่าอีก 40 ร้าน และร้านค้าต่างๆอีก 159 ร้านมีสะพานเดินริมแม่น้ำเพื่อเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอำเภอหรือสินค้า OTOP มากมายหลากหลายชนิด


12.30 น. อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำอโยธยา (ราคาอาหารไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)


14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด


15.00 น. เดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่และได้มอบแนวทางการดำเนินโครงการศิลปาชีพเกาะเกิดโดยให้ใช้เงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จัดซื้อผลงานที่เกษตรกรจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีกิจกรรมศิลปาชีพควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทำให้เกษตรกรไม่ละตั้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอื่นในยุคที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีพระราชประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมของทุกภาค


17.00 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์(MBK)


18.00 น. นำท่านเดินทางถึง ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพ*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
-ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

บันทึกข้อความ: HTML ไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี